White Faced Saki Monkey

world monkey photos white face saki monkey found in south america in brazil french guiana guyana suriname and venezeulaThe White Faced Saki is also known as the Guianan Saki and the Golden Faced Saki.

It is found in South America, in Brazil, French Guiana, Guyana, Suriname and Venezuela.